Díváme se do budoucnosti

s nohama pevně na zemi

O advokátní kanceláři Klosová & Ptáček

Naše advokátní kancelář poskytuje od svého založení v roce 2007 právní služby českým i zahraničním klientům,
a to v češtině, angličtině a francouzštině.

Díky dlouholetým zkušenostem zakládajících partnerů, kteří dříve působili v předních českých advokátních kancelářích, díky nadšení koncipientů a expertíze asociovaných advokátů poskytujeme právní služby téměř ve všech odvětvích práva.

Klíč ke skvělým právním službám

je v pochopení klientových potřeb.

Jaké služby vám nabízíme?

Díky zkušenostem zakládajících advokátů a expertíze asociovaných advokátů poskytujeme právní služby téměř ve všech oblastech práva. Jde zejména o právní služby týkající se obchodních korporací, pohledávek, smluv a závazků, nemovitostí, fúzí a akvizic, finančního a pracovního práva, práva reklamy a ochrany osobních údajů.


Právní poradenství při zakládání a změnách obchodních korporací, zastupování před živnostenskými úřady a obchodním rejstříkem v rámci řízení o zápisu do obchodního rejstříku; restrukturalizace podnikatelských seskupení; právní poradenství při ukončení činnosti společnosti a v procesu likvidace. Právní aspekty správy společností a odpovědnosti členů orgánů společnosti včetně corporate governance, právní aspekty vztahů v rámci koncernu, zastupování na valných hromadách, příprava dokumentace pro jejich konání, právní poradenství při zvyšování a snižování základního kapitálu, příplatky do vlastního kapitálu, finanční asistence, ovládací smlouvy.

Příprava pracovněprávní dokumentace: pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, dohod o odpovědnosti zaměstnanců. Příprava smluv pro management, včetně konkurenčních doložek a dohod o mlčenlivosti, příprava a revize vnitřních předpisů a řádů, vyjednávání kolektivních smluv, právní poradenství v souvislosti s agenturním zaměstnáváním, vysíláním zaměstnanců do zahraničí, zaměstnáváním cizích státních příslušníků, právní poradenství v souvislosti s individuálním a hromadným propouštěním, příprava výtek, výpovědí, dohod o skončení pracovního poměru, odvolávání vedoucích zaměstnanců, zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců v pracovněprávních sporech, zastupování zaměstnavatelů.

Právní poradenství ohledně úvěrových transakcí dlužníkům i bankám (včetně syndikovaných úvěrů, strukturovaného financování, akvizičních úvěrů a zajišťovacích instrumentů).

Zastupování klientů v soudních, rozhodčích a správních řízeních.

Právní poradenství ohledně standardní smluvní dokumentace v dodavatelsko-odběratelských vztazích, příprava hlavních typů smluv, jakož i příprava komplexních smluv, které nejsou upraveny jako zvláštní smluvní typ, a to včetně všeobecných obchodních podmínek, zajištění závazků a další.

Přeměny obchodních společností, právní poradenství při akvizicích majetkových účastí, převody závodů (částí závodů), due diligence, poradenství v souvislosti s vytvářením společných závodů / joint venture včetně přípravy akcionářských a obdobných dohod.

Právní poradenství při koupi a prodeji nemovitostí, nájemní právo včetně komerčních nemovitostí/prostor a bytů a věcných práv k nemovitostem, právní poradenství při financování koupě nebo výstavby nemovitostí a jejich pojištění, právní aspekty developerské činnosti včetně smluv o výstavbě a právního poradenství v oblasti stavebního práva a posuzování vlivů na životní prostředí, zastupování v řízení před stavebními úřady, katastrálními úřady, právní audit vlastnických a dalších práv k nemovitostem.

Právní poradenství v oblasti reklamy a spotřebitelských soutěží, posouzení různých reklamních akcí z hlediska zákonů v oblasti ochrany spotřebitele, regulace reklamy a ochrany osobních údajů, včetně přípravy pravidel, textů souhlasu, korektur textů a nezbytné komunikace s úřady.

I v právu je důležitý každý detail.

Proto se staráme o váš případ od začátku do konce.

Proč pracovat s námi?

Kromě právního poradenství a právních úkonů vám nabízíme také další, související služby. Vyřídíme za vás vše, co s danou otázkou souvisí - například administrativní záležitosti nebo komunikaci se zahraničními subjekty. V každé právní záležitosti vám pomáháme od začátku do konce, předvídáme možné komplikace a předcházíme jim. Nejdeme do sporu za každou cenu, vždy vám nabídneme optimální řešení. 


Nechcete-li být překvapeni nějakým záludným ustanovením ve smlouvě, napíšeme ji, zkontrolujeme, opřipomínkujeme a projednáme s druhou smluvní stranou.

Obstaráváme vše, co souvisí s vaší právní záležitostí, jako jsou výpisy z rejstříků cizozemských (Lucembursko, Holandsko, Kypr apod.), překlady a ověřené překlady, umístění sídla společností, komunikace s úřady, obchodním věstníkem, účetními, zahraničními advokáty a notáři apod.

V českém jazyce, v angličtině a ve francouzštině na velmi vysoké úrovni.

Pravidelně spolupracujeme se zahraničními kancelářemi, které poskytují služby dle cizího práva.

Znáte-li svá práva a možnosti, víte, o co a jak požádat, a snáze se dohodnete. Normální lidská dohoda často vítězí nad strohým výkladem zákona.

Naše práce nás těší, a proto se ji snažíme dělat co nejpečlivěji, dokud není dílo hotovo!

Nejste pro nás jen číslo kauzy. Respektujeme vás, učíme se od vás, a věříme, že Vám také něco přinášíme.

Je-li třeba bojovat, zastoupíme vás v soudních, rozhodčích či správních řízeních. Je-li třeba ukončit společnost, pomůžeme Vám i s likvidací, abyste mohli začít nanovo.

Klient, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v souladu s § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele. Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.